glowny-urzad-miar
Klaster Metrologiczny
to porozumienie łączące ośrodki naukowo-badawcze, akademickie, instytucje państwowe oraz przedstawicieli biznesu i przemysłu.

Celami są działania na rzecz szeroko pojętej innowacyjności, tworzenie nowoczesnych rozwiązań w sektorze metrologii dla polskiego biznesu oraz opiniowanie planów rozwoju polskiej metrologii i wsparcie przemysłu i gospodarki w zakresie usług metrologicznych.

Inicjatorem powołania Klastra są: Główny Urząd Miar i Politechnika Świętokrzyska, a funkcję koordynatora pełnią Targi Kielce.

Fundament naukowo - badawczy stanowi Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny, nowa jednostka badawczo-rozwojowa w strukturze Głównego Urzędu Miar. GUM to urząd administracji rządowej, właściwy w sprawach miar i probiernictwa stanowi podstawę krajowego systemu miar i reprezentuje Polskę na międzynarodowej arenie metrologicznej.

 

swietokrzyski-kampus-laboratoryjny Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny powstaje w ramach projektu Kampus. Zakłada on budowę, we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, laboratoryjnej bazy badawczo-wdrożeniowej, która pozwoli na efektywne i profesjonalne prowadzenie prac rozwojowo-badawczych, co bezpośrednio wpłynie na intensyfikację współpracy pomiędzy sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami.

Szczegółowym celem projektu jest takie uzupełnienie obecnego potencjału laboratoryjnego GUM, którego efektem będzie stworzenie warunków do współpracy pomiędzy profesjonalną i innowacyjną metrologią laboratoryjną GUM a gospodarką.

Nowe laboratoria metrologiczne usprawnią procesy badawczo-rozwojowe w zakresie ustalania jednolitości miar, przy uwzględnieniu wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych. Zaplanowany do realizacji projekt umożliwi również dokonanie jakościowej zmiany w funkcjonowaniu jednostek badawczych na rzecz dynamicznej interakcji z przemysłem i nauką. Działalność kampusu laboratoryjnego i jego interakcja z nauką i gospodarką doprowadzi do aktywnej współpracy instytucji naukowych, związanej z wymianą myśli technologicznej w zakresie innowacyjnych metod pomiaru i rozwoju najnowszych technologii.

politechnika-swietokrzyska

 

Skonsolidowane stanowiska pomiarowe Kampusu będą umożliwiać prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, badań oraz pomiarów w zakresie: akustyki, czasu i częstotliwości, długości, masy i wielkości pochodnych oraz termometrii.

Podstawą do realizacji tak określonego celu jest dostosowanie krajowej instytucji metrologicznej do dzisiejszych warunków i wymogów polskiej gospodarki. 

targi-kielce Wokół instytucji gromadzą się przedsiębiorstwa oraz organizacje i instytucje naukowo-badawcze. Dziś niemal 40 podmiotów tworzy Klaster Metrologiczny.

Klaster Metrologiczny nadal jest otwarty na nowe propozycje współpracy i partnerstwa.

 

Dołącz do nas:

Mail: koordynator@klastermetrologiczny.pl