klaster metrologiczny - nasze cele

 

Deklaracja współpracy w celu utworzenia Klastra Metrologicznego

My, niżej podpisani, deklarujemy wolę podjęcia współpracy w celu utworzenia Klastra Metrologicznego jako platformy integrującej podmioty sektora biznesu, instytucje naukowe oraz organizacje pozarządowe związane z branżą metrologii. Łączy nas idea kreowania optymalnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw i polskiej gospodarki. Chcemy urzeczywistnić tę koncepcję poprzez szeroki transfer wiedzy i technologii, wymianę doświadczeń opartą na wzajemnym zaufaniu i uczciwości oraz aktywne odkrywanie i wdrażanie innowacji. Strategiczny cel funkcjonowania Klastra zakłada osiągnięcie trwałej zdolności dostarczania polskiemu przemysłowi wartości dodanej w postaci najnowocześniejszych rozwiązań metrologicznych, by umożliwić polskim firmom podjęcie realnej konkurencji na globalnym rynku.

 

 

 

klaster metrologiczny - nasze cele

Główne obszary tematyczne związane z działalnością Klastra

 • Zaawansowane techniki pomiarowe
 • Zdrowie i bezpieczeństwo żywności
 • Energia i ochrona środowiska
 • Technologie cyfrowe

 

 

 

Najważniejsze zadania Klastra Metrologicznego

 • klaster metrologiczny - nasze cele

  działanie na rzecz szeroko pojętej innowacyjności oraz tworzenie nowoczesnych rozwiązań w sektorze metrologii dla polskiego przemysłu
 • transfer wiedzy, technologii i kompetencji pomiędzy interesariuszami Klastra
 • wypracowanie optymalnego modelu współpracy między środowiskiem naukowym a światem biznesu w zakresie badań i rozwoju oraz kształcenia kadr dla gospodarki
 • ustanowienie dla przedsiębiorców „szybkiej ścieżki” konsultacji merytorycznych dotyczących projektów rozwojowych z przedstawicielami instytucji naukowych
 • wyszukiwanie i wskazywanie partnerów naukowych oraz biznesowych przy realizacji przez firmy projektów badawczo-rozwojowo-wdrożeniowych
 • wspieranie procesu komercjalizacji wyników prac badawczych i naukowych prowadzonych przez uczestników Klastra
 • budowanie przewagi konkurencyjnej firm zrzeszonych w Klastrze poprzez dostęp do zasobów infrastruktury badawczej i kompetencji intelektualnych ośrodków naukowych będących uczestnikami Klastra
 • informowanie o możliwościach pozyskania zewnętrznego wsparcia kapitałowo-finansowego przy prowadzeniu prac badawczych oraz realizacji projektów związanych z wdrożeniem na rynek nowego produktu/nowej usługi
 • świadczenie usług w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ekspansji na rynki zagraniczne
 • udział w posiedzeniach gremiów na poziomie rządowym, międzyresortowym oraz samorządowym, wyznaczających kształt polityki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz określających obszary i sektory polskiej gospodarki, które kwalifikują się do pomocy publicznej ze strony państwa oraz instytucji europejskich

   

Podpisanie deklaracji o współpracy w ramach Klastra Metrologicznego miało miejsce podczas Targów CONTROL-STOM 6 kwietnia 2022 roku.